Informatie in verband met coronavirus

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle! Daarom houden we ons in Zuid-Limburg aan het stappenplan van de Rijksoverheid. Check de websites van de aanbieders voor actuele maatregelen voor horeca, culturele instellingen, bioscopen, musea, voorzieningen van accommodaties, sauna’s, casino’s en bibliotheken.

Onze Visit Zuid-Limburg Shops zijn open vanaf 29 mei. Uiteraard zijn wij online en via onze social media kanalen bereikbaar. Volg ons voor de laatste updates.

Disclaimer

Bedrijfsgegevens VVV Zuid-Limburg

Stichting VVV Zuid-Limburg
Postbus 820, 6300 AV Valkenburg aan de Geul
Tel. 0900 - 555 9798 € 1 p.g.
E-mail: info@vvvzuidlimburg.nl

BTW nummer: NL 807531650B01

Kamer van Koophandel: 14063449

Gebruiksvoorwaarden website VVV Zuid-Limburg

Deze website is een productie van VVV Zuid-Limburg. Deze website is met de meeste zorg samengesteld.

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
De Algemene VVV Voorwaarden van VVV Zuid-Limburg zijn van toepassing op de door VVV Zuid-Limburg aangeboden producten, reizen en diensten en op aan haar verleende opdrachten.

2. Aansprakelijkheid
VVV Zuid-Limburg besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Alle aanbiedingen op deze website zijn zo actueel mogelijk gemaakt, maar desalniettemin kan het voorkomen dat een product of dienst niet meer leverbaar is cq. tijdelijk uit voorraad is. Bovendien kunnen aan alle aanbiedingen extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende reisorganisaties en/of de met VVV Zuid-Limburg samenwerkende dienstverleners en/of partners. VVV Zuid-Limburg is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Tevens aanvaardt VVV Zuid-Limburg geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens VVV Zuid-Limburg via de website. VVV Zuid-Limburg aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. VVV Zuid-Limburg garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

3. Informatie van derden
VVV Zuid-Limburg biedt op deze website tevens haar partners en dienstverleners de gelegenheid hun accommodatie, evenement, excursie etc. zelf te presenteren, voorzien van alle informatie en foto's zoals deze dienstverleners nodig/nuttig achten. VVV Zuid-Limburg heeft geen enkele bemoeienis met afgesloten overeenkomsten, noch met de samenstelling en juistheid van de informatie, verstrekt door deze dienstverleners. VVV Zuid-Limburg aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. VVV Zuid-Limburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van VVV Zuid-Limburg.

4. Intellectuele Eigendom
De merken, logo’s, informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website (‘de Gegevens’), zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke intellectuele eigendomswetgeving. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van VVV Zuid-Limburg geheel of gedeeltelijke teksten, afbeeldingen of foto’s van deze website te gebruiken voor andere websites of andere massa media, zoals Intranet, nieuwsbrieven, kranten, tijdschriften, verenigingsbladen, radio of TV.

De met VVV Zuid-Limburg samenwerkende dienstverleners garanderen dat zij bevoegd zijn de aangeleverde materialen, teksten, afbeeldingen of foto’s openbaar te maken en te verveelvoudigen en dat de genoemde materialen op geen enkele wijze inbreuk maken op enig aan een derde toekomend recht, waaronder in ieder geval enig recht van intellectuele eigendom. VVV Zuid-Limburg wordt zowel in- als buiten rechte gevrijwaard voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
Aangeboden materialen, gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke manier dan ook naar VVV Zuid-Limburg worden gezonden en op onze website danwel in onze brochures openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door VVV Zuid-Limburg of bij haar aangesloten verenigingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten.

5. Privacy
VVV Zuid-Limburg respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonsgegevens wordt in overeenstemming met de Europese Privacy-regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Nederlandse richtlijnen verwerkt.

Een volledige beschrijving van wat VVV Zuid Limburg met uw persoonsgegevens doet verwijzen wij naar de Privacy verklaring VVV Zuid-Limburg.

Download de gebruiksvoorwaarden als PDF bestand

Deel deze pagina met je familie en vrienden

Terug naar de website